top of page

Privatumo politika

Ši Privatumo politika yra skirta pateikti informaciją apie tai, kaip prekės ženklas Dovivibra (toliau Pardavėjas) tvarko ir saugo Jūsų duomenis, Jums naudojantis e-parduotuve www.dovivibra.com (toliau – E-parduotuvė).

Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą, kiek tai susiję su Jūsų naudojimusi E-parduotuve, nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

 

1. Sąvokos

1.1. Asmens duomenys - reiškia bet kokią informaciją, pagal kurią galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

- Pirkėjo vardas ir pavardė;

- Prekes atsiimsiančio asmens vardas ir pavardė;

- Pirkėjo kontaktiniai duomenys - elektroninio pašto adresas ir telefono numeris, adresas;

- Pirkėjo pristatymo duomenys - adresas, kuriuo bus pristatomos prekės ar kitas Pirkėjo pasirinkimas dėl prekių pristatymo / atsiėmimo;

- Pirkėjo pasirinktas mokėjimo būdas ir įvesti mokėjimo duomenys;

- Jūsų E-parduotuvėje atliktų užsakymų istoriją;

- IP adresą;

- tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate;

- Jūsų užklausų ir nusiskundimų istoriją;

- kitus viešai prieinamus duomenis, kuriais Jūs pasidalinote lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.

1.2. Asmens duomenų tvarkymas - reiškia bet kokią su asmens duomenimis atliekamą operaciją (tokią kaip - informacijos rinkimas, redagavimas, keitimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, užklausų pateikimas, archyvavimas ir pan.).

1.3. Duomenų valdytojas – Dovilės Baškytės individuali veikla, individualios veiklos pažymos numeris 1091867, adresas P.Višinskio g. 9D, Kaunas.

1.4. Duomenų subjektas - bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Pardavėjas.

 

2. Jūsų asmens duomenų tvarkymas lankantis ir naudojantis E-parduotuve

2.1. Pateikdamas duomenis Pardavėjui, Duomenų subjektas sutinka, kad Asmens duomenys būtų naudojami Pardavėjui siekiant užtikrinti E-parduotuvės funkcionavimą Duomenų subjekto pageidaujamais tikslais.

2.2. Jūsų asmens duomenis Pardavėjas tvarko šiais pagrindais:

- Jūs atliekate užsakymą E-parduotuvėje, kuris yra priimamas ir vykdomas, tokiu būdu sudarant sutartį su Jumis ir ją vykdant;

- taip pat tais atvejais kai Pardavėjas turi tvarkyti Jūsų duomenis turėdama teisinę pareigą;

- yra įgyvendinami Pardavėjo teisėti interesai. Pardavėjas tvarkys Jūsų Asmens duomenis, jeigu tam turės teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų interesų ir teisių apsaugos.

2.3. Pardavėjas Jūsų duomenis tvarko šiais tikslais:

- Efektyviam, optimaliam ir Jums patogiam E-parduotuvės funkcionavimui;

- Siekiant užtikrinti sklandų E-parduotuvės administravimą;

- Tinkamam Jūsų užsakytų paslaugų suteikimui;

- Siekiant Jums pateikti aktualią informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, užklausas;

- Vykdant statistinę ir kitą analizę, skirtą tobulinti E-parduotuvės veiklą ir Jūsų patirtį ja naudojantis;

- Kai lankotės E-parduotuvėje, Pardavėjas gali tvarkyti Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, Šie Asmens duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Naudotojo sutikimo pagrindu.

- Kitiems tikslams, kurie gali būti Jums nurodomi Jūsų duomenų pateikimo metu.

 

3. Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

3.1. Pardavėjas įsipareigoja jūsų Asmens duomenų atžvilgiu laikytis konfidencialumo pareigos. Jūsų Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

3.2. Pardavėjas gali pateikti Asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Pardavėjui paslaugas ir tvarko asmens duomenis Pardavėjo vardu. Tokie Pardavėjo pasirinkti Asmens duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Pardavėjo nurodymus ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti Pardavėjo ir paslaugų tiekėjo sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Užtikriname Jus, kad Pardavėjas bendradarbiauja tik su tokiais duomenų tvarkytojais, kurie garantuoja tinkamas priemones (organizacines ir technines) Asmens duomenų tvarkymui ir užtikrina  Asmens duomenų tvarkymą pagal teisės aktų reikalavimus.

3.3. Pardavėjas taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

3.4.E-parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis www.wix.com platforma. Naudojantis

Wix Payments, Jūs sutinkate su salygomis reikalingomis apdoroti mokėjimui, kurias vykdo Wix Payments, (https://www.wix.com/about/terms-of-payments) ir mokėjimui reikalingi tarpininkai: Adyen N.V.(https://www.adyen.com/legal/terms-and-conditions); Stripe (https://stripe.com/ie/legal/connect-account).

 

4. Asmens duomenų saugojimo terminas

4.1. Jūsų asmens duomenis saugome tik tokį laikotarpį, kuris yra būtinas privatumo politikoje numatytų tikslų įgyvendinimui.

 

5. Nepilnamečių Asmens duomenys

5.1. Pardavėjas rūpinasis nepilnamečių privatumo apsauga. Informuojame, kad E-parduotuvė ir Svetainė nėra pritaikytos asmenims, jaunesniems nei 18 metų amžiaus.

5.2. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 18 metų, negali teikti jokių Asmens duomenų E-parduotuvėje ir Svetainėje.

5.3. Jei asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, norėdamas naudotis E-parduotuve ar Svetaine, prieš pateikiant Asmens duomenis, privalo turėti bent vieno iš teisėtų atstovų (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

6. Duomenų subjektų teisės

6.1. Būdamas Duomenų subjektu, turite šias Duomenų subjekto teises:

6.1.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (“teisė žinoti”).

6.1.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis (“teisė susipažinti”).

6.1.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis (“teisė ištaisyti”).

6.1.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis (“teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

6.1.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą (“teisė apriboti”).

6.1.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

6.1.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

6.1.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą.

6.1.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

6.2. Siekdami įgyvendinti savo teises, galite pateikti mums paklausimą ar prašymą raštu: dovivi.bra@gmail.com. Gavę tokio pobūdžio prašymą ar paklausimą iš Jūsų, galime paprašyti Jūsų užpildyti reikiamas formas, taip pat - pateikti notariškai patvirtintą Jūsų asmens dokumento kopiją, kuri reikalinga įsitikinti Jūsų tapatybe, siekiant išvengti Asmens duomenų atskleidimo.

6.3. Po Jūsų prašymo ar paklausimo dėl Asmens duomenų tvarkymo gavimo, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos pateikti Jums atsakymą ir atlikti prašyme nurodytus veiksmus arba informuoti Jus, kodėl atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Pardavėjas informuos Jus apie tokį pratęsimą.

6.4. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, Pardavėjas saugos tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti Pardavėjo ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su Pardavėju.

6.5. Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto teisės buvo pažeistos, taip pat galite pateikti skundą Pardavėją prižiūrinčiai Asmens duomenų apsaugos institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje www.ada.lt.

 

7. Slapukų politika

7.1. E-parduotuvėje gali būti naudojami slapukai bei kitos sekimo technologijos. Slapukų pagalba, E-parduotuvės gali tam tikrą laiką „prisiminti“ Jūsų veiksmus ir pasirinkimus naršant E-parduotuvėje (pvz., Jūsų parinkties kalbą ir kitas rodymo parinktis).

7.2. Pardavėjas naudoja slapukus bei kitas sekimo technologijas renkant E-parduotuvės lankomumo statisiką.

7.3. Jūs galite kontroliuoti Slapukus E-parduotuvėje. Turite teisę pasirinkti, ar norite priimti Slapukus bei kitas Pardavėjo naudojamas sekimo technologijas, ar norite slapukus išjungti visiškai, ar tik tam tikrus iš jų.

7.4. Jeigu nuspręsite išjungti visus ar tam tikrus Slapukus E-parduotuvėje, tai gali turėti įtakos E-parduotuvės veikimui, gali sulėtinti jos veikimo greitį, apriboti tam tikrų funkcijų prieinamumą. Jums taip pat bus reikalinga kaskart, lankantis E-parduotuvėje, iš naujo nustatyti tam tikras parinktis.

 

8. Baigiamosios nuostatos

8.1 Informuojame, kad E-parduotuvėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius, kuriems nėra taikoma ši privatumo politika. Prašome susipažinti ir įvertinti šių tinklalapių privatumo politiką prieš pateikiant bet kokius savo Asmens duomenis.

8.2. Esant poreikiui, atsižvelgiant į Asmens duomenų apsaugos priemones, kurios yra taikomos, Pardavėjas gali atnaujinti ir pakeisti šią privatumo politiką.

bottom of page